Giriş Belge 2 Belge 3 Belge 4

(1) Tübitak ne diyor?

2023 Belgesi çalışmasının geri planını aktaralım:

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK) Aralık 2000 toplantısında, en son bilim ve teknoloji politika çalışmasının 1993 yılında yapılmış olmasından hareketle,Cumhuriyetimizin 100. yılını idrak edeceğimiz 2023 yılına uzanan 20 yıllık bir dönem için yeni bilim ve teknoloji politikalarının belirlenmesi için TÜBİTAK’ı görevlendirmişti.

Kararlaştırılan çalışmanın ana teması;

  “…Cumhuriyetimizin 100. yılında, Atatürk'ün işaret ettiği muasır medeniyet seviyesine ulaşma hedefi doğrultusunda
 • bilim ve teknolojiye hâkim,
 • teknolojiyi bilinçli kullanan ve yeni teknolojiler üretebilen,
 • teknolojik gelişmeleri toplumsal ve ekonomik faydaya dönüştürme yeteneği kazanmış bir 'refah toplumu' yaratmak olarak belirlenmişti .
Projede aşağıdaki çalışmaların kapsanması planlanmıştı :
 • Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanında mevcut konumunun saptanması
 • Dünyada bilim ve teknoloji alanındaki uzun dönemli gelişmelerin saptanması
 • Türkiye'nin 2023 hedefleri bağlamında, bilim ve teknoloji taleplerinin belirlenmesi
 • Bu hedeflere ulaşılabilmesi için gerekli strateji teknolojilerinin saptanması
 • Bu teknolojilerin geliştirilmesi ve/veya edinilmesine yönelik politikaların önerilmesi
Vizyon 2023 Projesi aşağıdaki Alt Projelerden oluşmakta:
 • Teknoloji Öngörü Projesi
 • Ulusal Teknoloji Yetenek Envanteri Projesi
 • Araştırmacı Bilgi Sistemi Projesi (ARBİS)
 • TÜBİTAK Ulusal Araştırma Altyapısı Bilgi Sistemi Projesi (TARABİS) Teknoloji Öngörü Projesi, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu kararı uyarınca, ilgili kurum ve kuruluşlarla eşgüdüm içinde yürütülmesi görevi TÜBİTAK'a verilmiş olan Vizyon 2023 Projesinin ana eksenini oluşturmaktadır.

  12 sosyo-ekonomik alanda kurulan öngörü panelleri Temmuz 2002 tarihinde çalışmalarına başlamış ; Paneller Ocak 2003 tarihinde ön raporlarını tamamlayarak ilgili kesimlerin görüş ve önerilerine sunmuştur. Haziran 2004 tarihine kadar panel sonuç raporları sentezlenerek, tüm panellerin yoğunlaştığı 8 stratejik teknoloji alanı belirlenmiş ve bu alanlara ilişkin çalışma grupları oluşturularak "stratejik teknoloji yol haritaları" hazırlanmıştır.

  Öngörü projesi çıktıları başta olmak üzere sentez raporu, delfi sonuçları ve stratejik teknoloji çalışma gruplarının çıktıları değerlendirilerek, Türkiye'nin önümüzdeki 20 yıllık dönemine ilişkin bilim ve teknoloji politikalarını içeren strateji dokümanı hazırlanmıştır.”

 • Aşağıda dikkatinize Nükleer Enerji ile ilgili hazırlanan yol haritasında teknoloji ile ilgili politika, strateji ve hedeflerin zamanlamasını dikkatle incelemenizi öneririm:

  Devletin Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nun birkaç yıllık bir çalışmanın neticesinde nükleer enerji seçeneği için oluşturduğu yol haritasında, kriterlerin ve metodolojinin saptanmasından ilk santralın kurulumuna kadar ki çalışma için öngörülen süre 10 yıldır!

  Devletin 59. hükümetinin Enerji Bakanı Hilmi Güler ise, 22 Şubat 2007’de 10 aydan daha kısa bir süre içinde nükleer santral ihalesine çıkacakları konusunda girişimcilere basın yoluyla “güvence” vermiştir:

    “Nükleer ihale seçimden önce

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler, nükleer santral ihalesi için çağrıyı genel seçimden önce yapacaklarını açıkladı.
  22 Şubat 2007

  Bakan Hilmi Güler, Sanayi, Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar Komisyonu sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Güler, bugüne kadar santrallerin kurulmasında hukuki altyapı ile ilgili sorunlar bulunduğunu kaydederken, komisyondan geçen tasarı ile enerji alanını serbest rekabete açtıklarını belirtti.

  Güler, çağıracakları firmalardan teklif alacaklarını ve 15 yıl süreli alım garantisi vereceklerini ifade etti. Santralların kurulacağı yerlerin belli olduğunu, tasarı ile girişimcilere bir asfalt yol açıldığını kaydeden Güler, ihale için çağrıları genel seçimden önce yapacaklarını bildirdi. Güler, şu anda sadece Akkuyu ve Sinop'a nükleer santral yapılacağını, başka bir yer belirlenmediğini kaydetti.”

  Girişimcilere asfalt yol açtığını ifade eden sayın Hilmi Güler’in yoğun gayretleri biz yurttaşları nereye taşıyacak? Cevabı yine Vizyon 2023 Belgesinden verelim:

  “Strateji belgesinin önerdiği yol, Vizyon 2023 Teknoloji Öngörüsü’nde her sektörden ve kesimden binlerce uzmanın arzuladığı bir Türkiye’yi kurmaya yöneliktir.

  Bunun dışında izlenebilecek herhangi bir yolun ise sonuçta Türkiye’yi nereye götüreceği bilinmektedir: uluslararası toplumun sancılı ve ancak varlığını korumaya çalışan etkisiz bir üyesi olmak.”

  Nükleer enerji konusunda kamuoyu tamamen karanlıkta bırakılmaktadır. Konunun esaslarına diar pek çok soru Enerji Bakanı tarafından yanıtsız bırakılıp geçiştirilmektedir. Olağanüstü bir nükleer belirsizlikler listesi söz konusudur:
  * Hükümet ya da kamu şirketleri nükleer enerji ihalesi yapacak mı,yapmayacak mı?
  * Nükleer tesisi kim sipariş edecek devlet mi, özel teşebbüs mü, bir konsorsiyum mu?
  * Santral ve teknolojisinin seçimi yapıldı mı, yapılmadı mı; seçim hangi kriterlere göre belirlendi ya da belirlenecek?
  * Finansmanı kim ne şekilde yapılacak? 2.5- 3.5 milyar euro tutabilecek olan bir nükleer santral inşaa faaliyetinde yabancı yatırımcılar, kredi kuruluşları işin içine girecek mi?
  * Yer seçimi sismik ve meteorolojik açıdan uygun mu?
  * Yüksek gerilim şebekesi nerede olacak, yüksek gerilim hatlarının geçtiği yerlerde orman kesilecek mi, tarım arazileri ve yerleşimler nasıl etkilenecek?
  * Nükleer santralın atık yönetimi ne şekilde yapılacak?
  * Kurumsal, hukuksal ve insan gücü alt yapısı ne şekilde tamamlanacak?

  Tüm bu konularda kararlar almak için uygun bulunan süre 10 aydır !


  Giriş Belge 2 Belge 3 Belge 4